หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

กิจกรรมในวันงานคืนสู่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

กิจกรรมในงานคืนสู่เหย้า ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ งานทำบุญภาควิชาฯ งานโบว์ลิ่งการกุศล และงานเลี้ยงสังสรรค์

กิจกรรม 1 : งานทำบุญภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ภาควิชาฯและนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่มีอายุครบ 72 ปี และวิศวกรรมปิโตรเลียมมีอายุครบ 25 ปี

กำหนดการ
นิมนต์พระสงฆ์ เลี้ยงพระเพล

กิจกรรม 2 : งานโบว์ลิ่งการกุศล
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนในการสนับสนุนกิจการวิชาการและกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางวิชาการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นของภาควิชาฯและนิสิต

ประเภททีมการแข่งขัน
1. ทีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ 10,000 บาท
- ฟรีค่ารองเท้า อาหารว่าง เสื้อ Jacket
2. ทีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 4,000 บาท
- ฟรีค่ารองเท้า อาหารว่าง เสื้อโปโล

สถานที่แข่งขัน
MBK SF BOWL ชั้น 7 ศูนย์การค้ามาบุญครอง

กำหนดการแข่งขัน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.45 – 17.15 น.

การสมัครเข้าแข่งขัน
สมัครได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920

กิจกรรม 3 : งานเลี้ยงสังสรรค์
วัตถุประสงค์
เพื่อพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อน อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการระดมทุนให้ภาควิชาฯ ในการสนับสนุนกิจการวิชาการและกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางวิชาการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นของภาควิชาฯและนิสิต

กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
เวลา 17.00 – 22.00 น.
ณ ลานเกียร์ หลังตึก 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคาบัตรเข้างาน
ราคาบัตรใบละ 1,500 บาท ท่านจะได้รับเสื้อ Jacket และหนังสือที่ระลึกเหมืองแร่ 72ปี ปิโตรเลียม 25 ปี พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อน

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920