หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

การสั่งจองของที่ระลึกงานคืนสุ่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

การสั่งจองของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี สามารถทำได้ 4 วิธีีดังนี้

1 : การส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน
แบบตอบรับเข้าร่วมงาน(download)จะมีแบบฟอร์มสั่งซื้อของที่ระลึกอยู่ ให้ทำการใส่รายละเอียดแล้วส่งแบบตอบรับไปที่

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920

2 : แจ้งความประสงค์ทาง Email
สามารถแจ้งความประสงค์มาทาง Email ที่ webmaster@chulamining.om

3 : โทรติดต่อ
ติดต่อแจ้งรายละเอียดโดยตรงที่ ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920

4 : สั่งซื้อหน้างาน
โดยการแจ้งความประสงค์ตอนลงทะเบียนซื้อบัตรเข้างานเลี้ยงสังสรรค์


หลังจากที่แจ้งความประสงค์แล้ว จะมีฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึกติดต่อกลับ เพื่อยืนยันความประสงค์ และเรียกชำระเงิน สำหรับเสื้อโปรดตรวจสอบขนาดก่อนสั่งซื้อ


รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าบัญชี “ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-535524-6 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาฯ

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920