หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

ความเป็นมาของการจัดงานคืนสู่เหย้า"เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี"

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ดำเนินการการเรียนการสอนผลิตวิศวกรเหมืองแร่และปิโตรเลียม มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2481 โดยจัดตั้งเป็นแผนกวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ก่อน และในปี พ.ศ. 2527 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมเป็นรุ่นแรก ดังนั้น ใน ปี พ.ศ. 2553 ที่จะถึงนี้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมจะมีวาระครบรอบ 72 ปี วิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ และครบรอบ 25 ปี วิศวกรรมปิโตรเลียม นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้ผลิตวิศวกรเหมืองแร่และวิศวกรปิโตรเลียมที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้แก่สังคมไทย ภาควิชาฯ จึงเป็นสถาบันที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมปิโตรเลียม

ในวาระที่เป็นโอกาสพิเศษนี้ ภาควิชาฯ และศิษย์เก่า จะจัดงานคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี และปิโตรเลียม 25 ปี
และได้กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก ดังนี้
1. เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างศิษย์เก่าและรับทราบการพัฒนาภาควิชาฯ ในระยะที่ผ่านมา
2. เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและฝึกงานของนิสิต และการพัฒนาภาควิชาฯ ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาต่างๆ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างประเทศจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนภาควิชาฯ และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
คืนสู่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี และปิโตรเลียม 25 ปีขึ้น เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำภาควิชา โดยมอบหมายให้ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระ พิเศษดังกล่าว

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920