หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

การทำหนังสือที่ระลึก เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

ภาควิชาฯ จะจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวิศวกรรมเหมืองแร่ ธรณีวิทยาเหมืองแร่ และวิศวกรรมปิโตรเลียมขึ้น ซึ่งจะเป็นหนังสือที่รวบรวมประวิติเหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาของภาคฯ บทความ บทสัมภาษณ์อาจารย์อาวุโส นิสิตเก่าอาวุโส บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำภาควิชา และเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมในวาระครบรอบของทั้ง 2 สาขา สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือ
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงประวัติความเป็นมาตลอดจนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่างๆ และแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีการทำเหมืองและปิโตรเลียม
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนด้านหลักวิชาการของผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรม
เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าและองค์กรต่างๆ

ลักษณะรูปเล่ม
ขนาด 21 ซ.ม.x 29 ซ.ม.(A4)
4 สี กระดาษอาร์ต
1 สี กระดาษ GREEN READ
จำนวนหน้าประมาณ 160 หน้า
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม

เนื้อหาภายในเล่ม
สารจากอาจารย์
บทสัมภาษณ์ปรมาจารย์
วิศวกรที่โดดเด่น
อนาคตของแร่และปิโตรเลียม
เทคโนโลยีใหม่ในการทำเหมืองและปิโตรเลียม
แผนที่แหล่งแร่และปิโตรเลียม
แร่และปิโตรเลียมพื้นฐานการพัฒนาประเทศ
ทำเนียบรายชื่อนิสิตเก่า
ฯลฯ

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920