หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

ผู้สนับสนุนงานคืนสุ่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

ในนามของ ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไ้ด้รับการสนับสนุนจากท่านในครั้งต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง


รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าบัญชี “ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-535524-6 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาฯ

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920