หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

ความคืบหน้าการจัดงานคืนสุ่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี


วันที่ รายละเอียด
29 ต.ค. 52 ประชุมกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า
- สรุปเรื่องตราสัญลักษณ์
- สรุปเรื่องอาหารสำหรับงานเลี้ยง
- สรุปเรื่องเครื่องดื่มพร้อมโต๊ะ
- รับทราบความคืบหน้าของการทำหนังสือที่ระลึก
- สรุปเรื่องเสื้อโปโล
- สรุปเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำ CD ที่ระลึก
2 พ.ย. 52 ได้มีการจัดสรรงานให้นิสิตปัจจุบันรับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงาน
   
   

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920