หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

การจัดตั้ง "ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียมจุฬา"

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้ผลิตวิศวกรเหมืองแร่และวิศวกรปิโตรเลียมที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้แก่สังคมไทย ภาควิชาฯ จึงเป็นสถาบันที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมปิโตรเลียม

ในวาระที่เป็นโอกาสพิเศษนี้ ภาควิชาฯ และศิษย์เก่า จะจัดงานคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี และปิโตรเลียม 25 ปี และได้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเหมืองแ่ร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและฝึกงานของนิสิต และการพัฒนาภาควิชาฯ ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาต่างๆ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างประเทศจำนวนมาก โดยได้มีการจัดตั้งเป็น กองทุนชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬา
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมในส่วนที่นอกเหนือจากงบประมาณของภาควิชาฯ

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920