หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

เอกสารเชิญร่วมงานคืนสุ่เหย้า เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี

1 : จดหมายเชิญศิษย์เก่า


2 : เอกสารประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า


3 : โบรชัวร์งานโบว์ลิ่งการกุศล


4 : แบบตอบรับการร่วมงานคืนสู่เหย้า (งานสังสรรค์) และแบบฟอร์มสั่งของที่ระลึก


รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าบัญชี “ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-535524-6 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาฯ

 

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920